Η εκτροφή κουνελιών με λίγα λόγια

Γιατί να βάλετε κουνέλια

  • Χρειά­ζο­νται πολύ λίγο χρόνο
  • Η εκτροφή τους δεν κοστί­ζει πολύ
  • Τρώνε σχε­δόν τα πάντα
  • Προ­σφέ­ρουν κρέας υψη­λής ποιότητας
  • Μπο­ρείτε να τα που­λάτε και να βγά­λετε χρήματα

Εγκα­τά­σταση

Οι κλω­βοί για κου­νέ­λια μπο­ρούν να γίνουν εύκολα από συρ­μά­τινο πλέγμα ή από ξύλο ή από τον συν­δυα­σμό των δύο αυτών υλικών.

Για ένα μεσαίου μεγέ­θους κου­νέλι, ο κλω­βός μπο­ρεί να έχει τις εξής δια­στά­σεις: Μήκος 80 εκ., πλά­τος 70 εκ. και ύψος 60 εκ.

Απ’ ό,τι υλικό κι αν είναι φτιαγ­μέ­νος ο κλω­βός, πρέ­πει οπωσ­δή­ποτε να έχει δάπεδο από συρ­μά­τινο πλέγμα (όχι κοτε­τσό­συρμα) με τρύ­πες που να επι­τρέ­πουν να πέφτουν οι ακα­θαρ­σίες, αλλά όχι τόσο μεγά­λες που να κιν­δυ­νεύ­ουν να πια­στούν τα πόδια των κου­νε­λιών. Η κοπριά του κου­νε­λιού, όταν την αφή­σουμε να χωνέ­ψει, γίνε­ται εξαι­ρε­τικό οργα­νικό λίπα­σμα για τον λαχα­νό­κηπό σας ή τις γλά­στρες σας.

Αν ο κλω­βός έχει σκε­λετό από ξύλο, το συρ­μά­τινο πλέγμα πρέ­πει να τοπο­θε­τεί­ται στην εσω­τε­ρική πλευρά του σκε­λε­τού, γιατί δια­φο­ρε­τικά τα κου­νέ­λια θα ροκα­νί­σουν το ξύλο.

Οι κονι­κλο­μη­τέ­ρες χρειά­ζο­νται επι­πλέον ένα κουτί-φωλιά για να κρα­τάνε ζεστά τα μωρά τους. Το κουτί πρέ­πει να έχει δια­στά­σεις 38 x 25 x 25 εκ.

Ο κλω­βός πρέ­πει να καθα­ρί­ζε­ται συχνά και να μένει στε­γνός για να προ­λα­βαί­νουμε τις αρρώστιες.

Προ­στα­τέψτε τους κλω­βούς σας από τον ήλιο, τον αέρα και τη βροχή. Δεν είναι απα­ραί­τητο να τοπο­θε­τή­σετε τους κλω­βούς μέσα σε κτί­ριο για να προ­στα­τέ­ψετε τα κου­νέ­λια από το κρύο επειδή αυτά τα ζώα αντέ­χουν καλύ­τερα το κρύο από τη ζέστη. Σημα­σία έχει να μη βρέ­χο­νται και να μην τα χτυ­πάει ο αέρας και ο ήλιος.

Τα κου­νέ­λια χρειά­ζο­νται άφθονο καθαρό αέρα. Γι’ αυτό οι κλω­βοί τους πρέ­πει να αερί­ζο­νται καλά.

Φρο­ντί­στε να τοπο­θε­τή­σετε τους κλω­βούς σε ένα ήσυχο μέρος όπου τα σκυ­λιά, οι γάτες και τα ποντί­κια δεν μπο­ρούν να φτά­σουν τα κουνέλια.

Δια­τροφή

Τα κου­νέ­λια τρώνε σχε­δόν τα πάντα που φυτρώ­νουν στο έδα­φος. Μπο­ρείτε να τα ταϊ­ζετε έτοιμη τροφή του εμπο­ρίου (κου­νε­λίνη) ή φρέ­σκες φυσι­κές τροφές.

Το διαι­το­λό­γιο ενός κου­νε­λιού μπο­ρεί να περι­λαμ­βά­νει τρι­φύλλι, χορ­τάρι, πρά­σινο καλα­μπόκι, καρότα, γογ­γύ­λια, λάχανο (μην τους δίνετε πολύ) και μαρούλι. Μη δίνετε λάχανο στα θηλυκά που είναι σε γαλα­κτο­φο­ρία γιατί θα μειω­θεί η παρα­γωγή γάλα­κτος για τα μικρά τους.

Τα κου­νέ­λια απο­λαμ­βά­νουν επί­σης το καλα­μπο­κά­λευρο, το κουρ­κούτι (χυλό από αλεύρι), το ψωμί, τον χυλό από καλα­μπο­κά­λευρο και τα φύλλα των οπω­ρο­φό­ρων δέντρων (π.χ. μουριά).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα φύλλα της πατα­τιάς και της τομα­τιάς είναι ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ για τα κουνέλια.

Μην αλλά­ζετε από­τομα τη δια­τροφή των κου­νε­λιών σας.

Καθα­ρές τρο­φές: Μη δίνετε στα κου­νέ­λια σας λαχα­νικά που έχουν “ανά­ψει”, τροφή που έχει ψεκα­στεί με εντο­μο­κτόνα και ζιζα­νιο­κτόνα, χαλα­σμέ­νες τρο­φές ή μου­χλια­σμένα άχυρα.

Τα κου­νέ­λια πρέ­πει να ταϊ­ζο­νται νωρίς το πρωί και αργά το από­γευμα. Το μεγα­λύ­τερο μέρος της τρο­φής πρέ­πει να δίνε­ται το απόγευμα.

Μπο­ρείτε να καλ­λιερ­γή­σετε δική σας πρά­σινη τροφή για τα κου­νέ­λια σας.

Επι­λογή των ανα­πα­ρα­γω­γι­κών ζώων

Όταν αγο­ρά­ζετε κου­νέ­λια για ανα­πα­ρα­γωγή, βεβαιω­θήτε πως έχουν λαμπερά μάτια, στε­γνή μύτη και καθαρά αυτιά και πόδια.

Η γούνα του κου­νε­λιού πρέ­πει να είναι στρωτή και καθαρή και τα δόντια του ευθυγραμμισμένα.

Μην αγο­ρά­σετε ενή­λικα θηλυκά επειδή δεν μπο­ρείτε να ξέρετε πάντοτε τι ηλι­κία έχουν τα ζώα. Π.χ., ένα τέτοιο θηλυκό μπο­ρεί να έχει φτά­σει στο τέλος της ανα­πα­ρα­γω­γι­κής του ζωής και να είναι άχρηστο.

Αγο­ρά­στε ανα­πα­ρα­γω­γικά ζώα που έχουν ηλι­κία γύρω στους έξη μήνες.

Τα μακριά νύχια δεί­χνουν ότι το κου­νέλι είναι ηλικιωμένο.

Προ­τι­μή­στε κου­νέ­λια από γονείς με καλο ιστο­ρικό αναπαραγωγής.

Τα ανα­πα­ρα­γω­γικά ζώα πρέ­πει να αντι­κα­θί­στα­νται μετά από τρία χρόνια.

Φτιάξτε δικά σας ανα­πα­ρα­γω­γικά ζώα από γονείς με καλές απο­δό­σεις και κατά δια­στή­ματα αγο­ρά­ζετε από άλλους ένα-δυό ζώα για να εμπλου­τί­ζετε τα γονί­δια του κοπα­διού σας.

Ανα­πα­ρα­γωγή

Τα θηλυκά κου­νέ­λια είναι έτοιμα για ανα­πα­ρα­γωγή σε ηλι­κία 4 με 6 μηνών και τα αρσε­νικά όταν φτά­σουν τους 5 με 6 μήνες.

Τα αρσε­νικά πρέ­πει να τα κρα­τάτε σε χωρι­στά κλουβιά.

Πάντοτε πρέ­πει να βάζετε τα θηλυκά στον κλωβό του αρσε­νι­κού. Αν το ζευ­γά­ρωμα είναι επι­τυ­χές, το αρσε­νικό πέφτει κάτω.

Αν το θηλυκό δεν είναι έτοιμο για ζευ­γά­ρωμα, θα προ­σπα­θή­σει να το σκάσει.

Αν τα ζώα δεν ζευ­γα­ρώ­σουν, αφή­στε το θηλυκό στον κλωβό του αρσε­νι­κού για τις επό­με­νες πέντε-έξη μέρες.

Τα θηλυκά είναι πιο παρα­γω­γικά την άνοιξη, το καλο­καίρι και στις αρχές φθινοπώρου.

Τους χει­μω­νιά­τι­κους μήνες το ζευ­γά­ρωμα δεν συνι­στά­ται λόγω κρύου.

Η εγκυ­μο­σύνη διαρ­κεί ένα μήνα περίπου.

Γέννα

Περί­που 25 μέρες μετά το ζευ­γά­ρωμα, βάλτε καθαρό ξερό χορ­τάρι σε μια καθαρή και στε­γνή φωλιά και τοπο­θε­τή­σετε την στον κλωβό του θηλυ­κού. Η κου­νέλα θα προ­σθέ­σει στο χορ­τάρι λίγο από το τρί­χωμά της.

Μεί­νετε μακριά από τον κλωβό μέχρι να γεν­νη­θούν τα κουνελάκια.

Τα κου­νε­λά­κια γεν­νιού­νται συνή­θως νωρίς το πρωί.

Εξε­τά­στε προ­σε­κτικά τα μωρά για να δείτε αν είναι ζωντανά και υγιή.

Πετάξτε αμέ­σως όσα κου­νε­λά­κια είναι νεκρά ή ελαττωματικά.

Μην αγγί­ζετε τα μωρά εκτός εάν είναι απο­λύ­τως απα­ραί­τητο. Η κου­νέλα μπο­ρεί να απορ­ρί­ψει τα μωρά της αν μυρί­σει πάνω τους τη μυρω­διά σας. Γι’ αυτό είναι καλό να τοπο­θε­τείτε στη μύτη της κου­νέ­λας μια μη τοξική ουσία με δυνατή οσμή (π.χ. Vicks Vapo Rub) πριν πιά­σετε τα μωρά.

Τα κου­νε­λά­κια πρέ­πει να βρί­σκο­νται κοντά το ένα στο άλλο μέσα στη φωλιά.

Βεβαιω­θήτε ότι όλα τα μωρά θηλά­ζουν και είναι καλοταϊσμένα.

Οι πρω­τό­γεν­νες κου­νέ­λες μπο­ρεί να φάνε τα μωρά τους. Αυτό είναι κάτι που συμ­βαί­νει μερι­κές φοράς.

Η κου­νέλα δεν μπο­ρεί πάντοτε να θρέ­ψει τα μωρά της εάν είναι πολλά. Τότε, μερικά απ’ αυτά πρέ­πει να δοθούν σε άλλες κου­νέ­λες με λίγα μωρά. Τα μωρά θα πρέ­πει να έχουν την ίδια περί­που ηλι­κία με τα μωρά της θετής μητέρας.

Το γάλα αγε­λά­δας ή κατσί­κας είναι καλό υπο­κα­τά­στατο όταν η κου­νέλα δεν μπο­ρεί να θρέ­ψει τα παι­διά της.

Απο­γα­λα­κτι­σμός

Τα κου­νε­λά­κια πρέ­πει να απο­γα­λα­κτί­ζο­νται όταν γίνουν 30–35 ημερών.

Σ’ αυτή την ηλι­κία μπο­ρούμε να τα απο­μα­κρύ­νουμε από τη μητέρα τους. Τοπο­θε­τή­στε τα θηλυκά σε χωρι­στό κλωβό από τα αρσενικά.

Ανά­λογα με τη δια­τροφή και το πρό­γραμμα εκτρο­φής, η κου­νέλα μπο­ρεί να ξανα­ζευ­γα­ρώ­σει από 2–3 ημέ­ρες έως ένα μήνα μετά τη γέννα.

Τα νεαρά κου­νέ­λια είναι συνή­θως έτοιμα για σφαγή ή πώληση στους τρεις έως τέσ­σε­ρις μήνες. Αν τα κρα­τή­σετε περισ­σό­τερο, θα τρώνε περισ­σό­τερη τροφή και τα αρσε­νικά θ’ αρχί­σουν να τσακώνονται.