ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

Σε και­ρούς κρί­σης και οικο­νο­μι­κών δυσκο­λιών, το πρώτο που πρέ­πει να σκε­φθεί κανείς είναι πώς θα μειώ­σει την εξάρ­τησή του από το όλο και λιγό­τερο χρήμα και πώς θα αυξή­σει όσο το δυνα­τόν την αυτο­νο­μία του. Το ξεκί­νημα ενός λαχα­νό­κη­που σ’ ένα κοντινό χωράφι, σ’ ένα άδειο οικό­πεδο, στην αυλή, στον ακά­λυ­πτο χώρο, στην ταρά­τσα, ακόμα και μέσα σε γλά­στρες και ζαρ­ντι­νιέ­ρες στη βερά­ντα είναι μια παλιά και δοκι­μα­σμένη ιδέα που μπο­ρεί να προ­σφέ­ρει σ’ ένα νοι­κο­κυ­ριό φρέ­σκα, υγιεινά και θρε­πτικά τρό­φιμα με ελά­χι­στη δαπάνη. Σ’ αυτό το κεφά­λαιο συγκε­ντρώ­νουμε σιγά-σιγά χρή­σι­μες πλη­ρο­φο­ρίες που θα σας βοη­θή­σουν να στή­σετε τον λαχα­νό­κηπό σας ακόμα και μέσα στις δύσκο­λες συν­θή­κες των μεγα­λου­πό­λεων. Το μόνο που χρειά­ζε­στε είναι ήλιος, νερό και χώμα. Αν τα έχετε, μπο­ρείτε να ξεκι­νή­σετε ακόμα και σήμερα.

Είδη λαχα­νι­κών

Είδη λαχανικών

Όλα όσα θα θέλατε να μάθετε για τα είδη λαχα­νι­κών που μπο­ρείτε να καλ­λιερ­γή­σετε απλά και εύκολα στον λαχα­νό­κηπό σας — από αγγου­ρά­κια, καρότα και κολο­κυ­θά­κια μέχρι τομά­τες, πιπε­ριές, πατά­τες ή μαρού­λια. Στις σελί­δες αυτές θα βρείτε έναν οδηγό λαχα­νι­κών που συνε­χώς εμπλου­τί­ζε­ται και βελ­τιώ­νε­ται — με πολ­λές καλ­λιερ­γη­τι­κές συμ­βου­λές, με την επι­σή­μανση της καλύ­τε­ρης επο­χής καλ­λιέρ­γειας για το καθένα, με μικρά μυστικά που βελ­τιώ­νουν την από­δοση των λαχα­νι­κών σας, με οδη­γίες για την αντι­με­τώ­πιση ασθε­νειών και παρα­σί­των. → Δείτε περισ­σό­τερα

Είδη κήπων

Είδη κήπων

Τί είδους κήπο θα φτιά­ξετε; Αυτό εξαρ­τά­ται από πολ­λούς παρά­γο­ντες. Π.χ. έχετε αρκετό ελεύ­θερο χώρο για ένα κανο­νικό λαχα­νό­κηπο στο έδα­φος ή ο χώρος σας είναι πολύ περιο­ρι­σμέ­νος, οπότε πρέ­πει να σκε­φθείτε ένα ταρα­τσό­κηπο ή ένα κήπο σε γλά­στρες και ζαρ­ντι­νιέ­ρες ή μήπως ένα μικρό θερ­μο­κή­πιο; Ρόλο επί­σης θα παί­ξει η διά­θεσή σας και ο χρό­νος που δια­θέ­τετε, καθώς και η πείρα σας. Στο κεφά­λαιο αυτό θα βρείτε ιδέες για διά­φο­ρους λαχα­νό­κη­πους και άλλου τύπου καλ­λιερ­γη­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις, που θα σας βοη­θή­σουν να απο­φα­σί­σετε. → Δείτε περισ­σό­τερα

Η προ­ε­τοι­μα­σία του κήπου

Η προετοιμασία του κήπου

Πριν από οποια­δή­ποτε άλλη καλ­λιερ­γη­τική ενέρ­γεια, ο κήπος σας χρειά­ζε­ται προ­ε­τοι­μα­σία. Πρέ­πει δηλαδή να εξα­σφα­λί­σετε για τα φυτά σας τις ιδα­νι­κές όσο το δυνα­τόν συν­θή­κες που θα τα βοη­θή­σουν να φυτρώ­σουν, να μεγα­λώ­σουν και να καρ­πο­φο­ρή­σουν χωρίς προ­βλή­ματα. Προ­ε­τοι­μα­σία σημαί­νει βελ­τί­ωση της ποιό­τη­τας του χώμα­τος, ένα σχέ­διο φύτευ­σης του κήπου, αμει­ψι­σπορά (εναλ­λαγή φυτών στο χώρο), από­φαση αν θα κάνετε οργα­νική παρα­γωγή και μερι­κές ακόμα ενέρ­γειες που θα συζη­τή­σουμε σ’ αυτή εδώ την κατη­γο­ρία άρθρων. → Δείτε περισ­σό­τερα

Σπορά και φύτευση

Σπορά και φύτευση

Πώς ξεκι­νάμε τον λαχα­νό­κηπό μας; Ποιός είναι ο καλύ­τε­ρος τρό­πος πολ­λα­πλα­σια­σμού κάθε λαχα­νι­κού; Πώς φυτεύ­ουμε τους σπό­ρους και πώς μετα­φυ­τεύ­ουμε τα φυντά­νια; Πότε είναι η καλύ­τερη στιγμή για να φυτέ­ψουμε και να μετα­φυ­τέ­ψουμε; Πότε χρεια­ζό­μα­στε σπο­ρείο και πότε μπο­ρούμε να σπεί­ρουμε κατευ­θείαν στον κήπο; Από τις απα­ντή­σεις σ’ αυτά τα ερω­τή­ματα θα εξαρ­τη­θεί αν τα λαχα­νικά μας θα είναι απο­δο­τικά και καρ­πο­φόρα ή αν θα πάνε οι κόποι μας χαμέ­νοι. Σ’αυτές εδώ της σελί­δες συζη­τάμε όλα τα μυστικά της σπο­ράς και της μετα­φύ­τευ­σης. → Δείτε περισ­σό­τερα

Λίπανση, κομπόστ, εδαφοκάλυψη

Λίπανση, κομπόστ, εδαφοκάλυψη

Τί πρέ­πει να γνω­ρί­ζουμε για τα λιπά­σματα; Τί σημαί­νουν οι αριθ­μοί στους σάκ­κους των λιπα­σμά­των; Πώς και πότε ρίχνουμε λίπα­σμα στα φυτά μας; Και μπαί­νο­ντας στη μεγάλη συζή­τηση για οργα­νικά τρό­φιμα και λαχα­νικά, παρου­σιά­ζουμε σ’ αυτές τις σελί­δες όλα τα μυστικά της φυσι­κής κοπριάς και της κομπόστ: Πώς μπο­ρούμε να φτιά­ξουμε κομπόστ στην αυλή μας, πώς να κατα­σκευά­σουμε δοχεία κομπο­στο­ποί­η­σης και πώς να καλ­λιερ­γούμε τον λαχα­νό­κηπό μας με κομπόστ και φυσική κοπριά. Κι ακόμα τί είναι η εδα­φο­κά­λυψη και η “πρά­σινη κοπριά” και τί μας προ­σφέ­ρουν. → Δείτε περισ­σό­τερα